Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.06.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.06.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 102 став 1 алинеја 12 во делот „и 4“; член 103 став 1 алинеја 3
во делот „ став 5“ и член 107 од Законот за шумите („Службен весник на
Република Македонија“ број 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013,
147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015, 7/2016 и 39/2016).
Реферат У.бр.83/2016

2. Член 9 став 1 под в) точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000,96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016 и 142/2016).
Реферат У.бр.179/2016

3. Член 1 алинеја 4 во делот: „и бесплатен превоз на редовни студенти на
додипломски студии на државните универзитети“ од Одлуката за давање на
субвенции на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“- Скопје за 2017 година,
бр.07-8653/1 од 13 декември 2016 година, донесена од Советот на Град Скопје
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 13/2016).
Реферат У.бр.17/2017

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување со нацрт-одлука по предметот
У.бр.3/2017

Leave a Reply