Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.05.2017 година (четврток), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.05.2017 година (четврток), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 60 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016)
Реферат У.бр.49/2016

2. Член 30 став 1 во делот „Агенција за државни службеници“ и член 48
точка 5 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015)
Реферат У.бр.64/2016

3. – член 100, член 101 став 1, член 102 ставовите 1 и 4 и член 118 од
Одлуката за комунален ред на Општина Гевгелија, донесена од Советот на Општина
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 19/2014 од 29.12.2014
година), и
– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред на
Општина Гевгелија, бр.09-2438/1 од 30.09.2015 година, донесена од Советот на
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 10/2015 од
01.10.2015 година)
Реферат У.бр.181/2016

4. Правилник со тарифа за користење авторски музички дела („Службен
весник на Република Македонија“ бр.154/2011од 04.11.2011 година).
Реферат У.бр.9/2017

5. – Одлука за утврдување на висина и наплата на надоместок за
гробарина, донесена од Управ-ниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ – Струмица, бр.
02-3731/5 од 5.07.2010 година („Службен гласник на Општина Струмица“) бр.12 од
16.07.2010 година), и
– Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина и
наплата на надоместок за гробарина бр.07-4256/1 од 14.07.2010 година, донесен
од Советот на општина Струмица.
Реферат У.бр.25/2017

6. Заклучок за усвојување на барање доставено од Драган Зафировски бр.
08-308/6 донесена од Советот на општина Старо Нагоричане на 10.04.2017 година.
(„Службен гласник на општина Старо Нагоричане“ бр.5/2017)
Реферат У.бр.43/2017

Leave a Reply