Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.02.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.02.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 7 став 4 во делот: „како и надоместокот за издавање на
конзилијарно мислење со наод поблиску“ од Законот за изменување и дополнување
на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
116/2014), односно член 75 став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен
весник на Република Македонија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014,
33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.60/2015

2. Поднасловот „Не применување на институти“, член 154 и член 252 од
Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.
55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016)
Реферат У.бр.71/2016

3. Член 113 став 4 од Законот за општа управна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 124/2015).
Реферат У.бр.12/2016

4. Член 13 став 5 од Законот за филмската дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015 и
39/2016)
Реферат У.бр.75/2016

5. Член 5 став 2 од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.104/2009).
Реферат У.бр.93/2016

6. – Член 40 став 2 во делот „овите“ од зборот членовите и делот “и член
16 став 3“ од Законот на техничката инспекција („Службен весник на Република
Македонија“ бр.88/2008, 119/2010, 36/2011, 136/2011, 164/2013, 41/2014,
33/2015, 61/2015 и 154/2015).
– член 41 од Законот за техничката инспекција („Службен весник на
Република Македонија“ бр.88/2008, 119/2010, 36/2011, 136/2011, 164/2013,
41/2014, 33/2015, 61/2015 и 154/2015), и
– член 6 став 1 во делот точки 3 и 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република
Македонија“ бр.119/2010).
Реферат У.бр.113/2016

7. Одлука на советот на Општина Радовиш, бр. 08-1658/1 од 19 октомври
2016 година, за давање согласност на Одлуката за делумно повлекување на
барањата за извршување во делот на каматата на Јавното претпријатие „Плаваја“
Радовиш донесена од Управен одбор број 0202-245/2 од 31.05.2016 година
(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.10 од 25.10.2016 година).
Реферат У.бр.165/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.121/2015

Leave a Reply