Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 1-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.01.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 1-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.01.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 45-а став 1 во делот: “и екстерно”, ставовите 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, став 19 во делот: “по спроведеното
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците” и ставовите 20, 21
и 22; член 45-б; член 45-в; член 46 став 1 во делот: “и оценките од екстерното
проверување на постигањата на успехот на ученикот” и член 70-а од Законот за
средното образование (“Службен весник на Република Македонија” број 44/1995,
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016).
Реферат У.бр.80/2015

2. Член 65 став 8 во делот: “и оценките од екстерното проверување на
постигањата на успехот на ученикот”; член 71 став 1 во делот: “и екстерно”,
ставовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, став 19 во
делот: “по спроведеното екстерно проверување и ставовите 20, 21 и 22; член 72-а
и член 97 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија” број 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016).
Реферат У.бр.81/2015

3. Член 151 став 7 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2011, 51/2011, 148/2011,
74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015 и 23/2016)
Реферат У.бр.66/2016

4. Член 8 ставовите 3, 4, 5 и 6 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“
бр.24/2011).
Реферат У.бр.76/2016

5. Член 4-а од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр.130/2009,
124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 13/2012, 144/2012, 25/2013,
79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 187/2014,
44/2015, 129/2015, 217/2015, 30/2016, 31/2016 ,71/2016 и 132/2016).
Реферат У.бр.131/2016

6. Член 28 став 2 од Законот за вршење на сметководствени работи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, 188/2013, 27/2014,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 43/2016 и 190/2016).
Реферат У.бр.178/2016

7. – Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија,
донесена од Собранието на Република Македонија на 13 мај 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/2015);
– Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија,
донесена од Собранието на Република Македонија на 18 мај 2016 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.97/2016).
Реферат У.бр.121/2016

8. Решение за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност
–Прилеп, бр.25-1689/4 од 19.08.2016 година донесено од Советот на општина
Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп“ бр.9/2016
Реферат У.бр.162/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.160/2014

Leave a Reply