Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.03.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.03.2016 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 2 став 1 точка 12-а во делот „Регистрационен агент е трговец
поединец или трговско друштво кое е регистрирано за вршење на сметководствена
дејност“ и
– член 35 став 7 од Законот за едношалтерски систем и водење на
трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008,
17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015 и 192/2015)
Реферат У.бр.67/2015

2. Член 33 ставови 2 и 3 и член 101 ставови 3 и 4 од Законот за
договорите за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/2013 и 156/2015)
Реферат У.бр.6/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.201/2012,

Leave a Reply