Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.02.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.02.2016 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 129, член 137 став 1, член 150 и член 151 став 1 од Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2005, 50/2006,
129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11, 187/2013)
Реферат У.бр.124/2015

2. Член 1 став 1 алинеја 1 во делот: „и кои го дале својот потпис за основање
само на една политичка партија“ од Законот за изменување и дополнување на
Законот за политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/2007)
Реферат У.бр.116/2015

3. Закон за изменување и дополнување на Законот за помилување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.12/2009)
Реферат У.бр.19/2016

4. Членовите 7 и 10 од Договорот за обука за напредни ИТ вештини, што го
склучува Агенцијата за вработување на Република Македонија со невработените
лица во врска со проектот „Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно
невработените и жените (II), финансиран од страна на ЕУ во рамките на
Оперативната програма за „Развој на човечки ресурси 2007-2013“ (ИПА Компонента
IV)
Реферат У.бр.102/2015

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.5/2016

Leave a Reply