Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.12.2015 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.12.2015 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 7 став 1 точка 13 во делот „или пензија“ и член 10 став 1 точка 16 во
делот „или пензија“ од Законот за придонеси од задолжително социјално
осигурување („Службен весник на Република Македониија“ бр. 142/2008, 64/2009,
156/2009, 166/2010, 53/2011, 185/2011, 44/2012, 15/2013, 91/2013, 170/2013,
97/2014, 113/2013, 180/2014, 188/2014, 20/2015, 48/2015 и 129/2015)
Реферат У.бр.27/2015

2. – член 24 став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/2013 – пречистен текст),
– член 35 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014),
– Законот за просторно и урбанистичко планирање во целина („Службен
весник на Република Македонија“ бр.51/2005), и
– Законот за просторно и урбанистичко планирање во целина („Службен
весник на Република Македонија“ бр.199/2014).
Реферат У.бр.61/2015

Leave a Reply