Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.10.2015 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.10.2015 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 11 став 1 и 3 и член 14 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.20/2015)
Реферат У.бр.34/2015

2. Поднасловот:„Привремено или трајно одземање на лиценцата“ во делот:
„или трајно“, член 132 став 1 во делот:„или трајно“, член 132 став 2 точка 4 и
член 132 став 6 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/015 и 154/2015)
Реферат У.бр.58/2015

3. Член 22 став 1 и 2 точки 1 и 2 од Правилникот за минимално –
техничките услови за деловните простории во кои се врши трговија, донесен од
министерот за економија („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2004,
70/2007, 93/2008, 124/2011 и 54/2015).
Реферат У.бр.38/2015

Leave a Reply