Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.07.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.07.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 6 ставови 1 и 3 и член 27 од Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011,51/2011, 27/2014,
144/2014 и 72/2015).
Реферат У.бр.173/2014

2. Поднасловот: „Постапка за продолжување на лекувањето и признавање на
дополнителни трошоци“ и член 19 од Правилникот за начинот на користење на
здравствените услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.88/2013 и 48/2015, донесен од Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Реферат У.бр.145/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.40/2015

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.114/2014 со нацрт-одлука

ЗАБЕЛЕШКА: Предметот беше одложен од XVII–тата седница на Судот (точка II/1),
одржана на 24.06.2015 година

Leave a Reply