Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.04.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.04.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 117 став 1 точка 5 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014)
Реферат У.бр.99/2014

2. Член 104 став 2, во делот: „(маж), односно до 65 години возраст
(жена)“ и став 4, во делот: „(маж), односно најмногу до 65 години возраст
(жена)“ од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010,
52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013,
187/2013, 113/2014 и 33/2015).
Реферат У.бр.114/2014

3. Член 67 став 2 точките 13 и 14 и член 74 став 2 точка 7 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011,
75/2013, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 55/2014, 92/2104, 151/2014 и 33/2015)
Реферат У.бр.118/2014

4. Член 51 во делот „со утврдување на добивката за деловната 2014
година“ од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.112/2014).
Реферат У.бр.168/2014

5. Член 4 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.18/2011).
Реферат У.бр.7/2015

6. Одлука за усвојување на Предлог на ДУП за Урбан Блок 79 (површина
17.31 ха) за плански период 2006-2011, помеѓу улиците булевар „Б.С.Бато“,
„Б.Миладинови“, ул. „1“ и „Вонвардарска 2“ во општина Тетово, бр. 07-1280/13,
донесена од Советот на општина Тетово на 27 мај 2010 година.
Реферат У.бр.166/2014

Leave a Reply