Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.12.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.12.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 122-а од Законот за даночната постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 145/2010, 171/2010,
53/2011, 39/2012, 84/2012 и 187/2013)
Реферат У.бр.128/2013

2. – Член 3 алинеја 3 и член 43 став 4 алинеја 4 во деловите: „остварува
приходи со вршење некоја друга постојана дејност или“ и „угледот, честа или“ од
Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010,
158/2011, 185/2011 и 64/2012.)
– Правилник за дисциплинска одговорност и постапка во целина и посебно
член 1, член 6 став 6 алинеја 3 во деловите: „остварува приходи со вршење
некоја друга постојана дејност или“ и „угледот, честа или“ и член 29 од истиот
правилник, донесени од Собранието на Комората на проценувачи на 29.12.2012
година.
Реферат У.бр.18/2014

3. Член 108 и член 109 од Законот за административните службеници (“Службен
весник на Република Македонија” број 27/2014)
Реферат У.бр.74/2014

4. Член 154 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/2011,
51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013 и 14/2014)
Реферат У.бр.91/2014

5. Член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2013)
Реферат У.бр.107/2014

6. Заклучок за техничка исправка за дел од ДУП Ѓорче Петров 2001 година,
урбанистичка парцела 20.08 и 20.13, донесен од Советот на општина Ѓорче Петров
под бр.07-992/7 од 23.05.2006 година („Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров“ бр.5/2006)
Реферат У.бр.67/2014

7. Одлука за отстранување на постојните времени монтажно-демонтажни објекти и
урбаната опрема, бр.07-234/3 од 30 јануари 2014 година, донесена од Советот на
општина Струга „Службен гласник на општина Струга“ бр.1/2014.
Реферат У.бр.109/2014

8. Член 5 и член 7 став 3 од Упатството за начинот на остварување на
комуникација со јавноста, донесено од Минисерот за внатрешни работи, заведено
под бр.131-47166/1 од 18 јули 2007 година
Реферат У.бр.132/2014

9. Заклучок бр.10.1.5/1471 од 02.01.2014, донесен од Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија, Отсек за управни работи Битола
Реферат У.бр.152/2014

Leave a Reply