Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 20-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.07.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 20-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.07.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 58 став 3 алинеја 3 и член 58-з алинеја 4 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на РМ“ бр.2/2006,
57/2010 и 170/2013)

Реферат У.бр.166/2013

2. Член 8 од Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр.67/1992, 8/2004. 98/2008 о 158/2011).

Реферат У.бр.170/2013

3. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ – „11 Ноември“
Урбан блок 65-з и дел од 65-в, плански опфат меѓу улиците „11 Ноември“, „Васил
Главинов“, „Босанска“ и „Дренак“ бр.
07-1019/13 од 9 февруари 2012 година, донесена од Советот на Општина
Куманово („Службен гласник на општина Куманово“ бр.2/2012).

Реферат У.бр.3/2013

4. Член 34 од Правилникот за работни односи на Друштвото за трговија на мало и
големо КАМ ДООЕЛ – Скопје, донесен од органот на управување на 1 декември 2005
година,

Реферат У.бр.26/2014

5. Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за УЗ 12, УБ 12.1,
општина Охрид, плански период 2010-2015, број 07-5280/44 од 23 септември 2013
година, донесена од Советот на општина Охрид, објавена во „Службен
гласник на општина Охрид“ бр. 13 од 25 септември 2013 година.

Реферат У.бр.63/2014

6. Колективниот договор на АД во државна сопственост за вршење на дејноста
давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. Скопје, под бр.
02-103/1 од 17.01.2014 година, склучен помеѓу синдикалните организации при М-
НАВ А.Д.– Скопје, Контрола на летање (ССКЛ) и Воздухопловен персонал (СВП) и
Управниот одбор на М-НАВ А.Д. Скопје, во целина, и посебно оспорените одредби
од: член 8, член 47 став 5,член 117 ставови 1 и 4.

Реферат У.бр.73/2014

Leave a Reply