Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.06.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.06.2014 година

1. Член 60 став 3 алинеја 1, член 96 став 8, член 218 став 3, член 223 став 4,
член 231 став 8, член 241 став 5 алинеја 6, член 295 став 4 алинеја 2, и член
298 став 1 алинеја 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“
бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014).

Реферат У.бр.98/2012

2. Член 22-б став 2 од Законот за денационализација („Службен весник на
Република Македонија“ бр.20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010
и 55/2013)

Реферат У.бр.65/2014

3. Колективниот договор на АД во државна сопственост за вршење на дејноста
давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. Скопје, под бр.
02-103/1 од 17.01.2014 година, склучен помеѓу синдикалните организации при М-
НАВ А.Д.–Скопје Контрола на летање (ССКЛ) и Воздухопловен персонал (СВП) и
Управниот одбор на М-НАВ А.Д. Скопје, во целина, и посебно оспорените одредби
од: член 8, член 47 став 5 и член 117 ставови 1 и 4

Реферат У.бр.73/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот

У.бр.47/2014,

Leave a Reply