Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.07.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.07.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Законот за адвокатски маркички („Службен весник на Република
Македонија“ бр.84/2012) и тоа: во целина и, посебно: член 1, член 2 ставовите 1
и 2, член 6 став 5 во делот: „и висината на надоместокот за адвокатските
маркички“, член 7 ставовите 2 и 3 и член 9 став 4.
Реферат У.бр.132/2012 со нацрт-решение

2. – член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Кривичниот
законик (”Службен весник на Република Македонија” број 142/2012) – член 25
став 1 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен
весник на Република Македонија“ бр.143/ 2012)
Реферат У.бр.30/2013 со нацрт-решение

3. Членовите 1, 16, 17 и 19 од Законот за изменување и дополну­вање на
Законот за спортот (”Службен весник на Република Македонија” бр.18/2011)
Реферат У.бр.49/2013 со нацрт-решение

4. Член 189 од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/ 2009, 130/2009,
16/2010-пречистен текст, 50/2010, 52/2010, 124/ 2010, 47/2011, 11/2012,
39/2012, 13/2013 и 25/2013).
Реферат У.бр.52/2013 со нацрт-решение

5. Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од Стар Дојран за
Урбан блок 1, плански опфат помеѓу улиците: Ул.„1“, Ул.„Вељко Влаховиќ“ и Ул.
„Илинденска“-општина Дојран, бр.07-716/12 од 1 јуни 2010 година донесена од
Советот на општина Дојран („Службен гласник на општина Дојран“ бр.5/2010 од 4
октомври 2010 година)
Реферат У.бр.185/2012 со нацрт-решение

6. Одлука за донесување Урбанистички план вон населено место за ГП 1 во
блок 4.3 на КП 2617/1 и КП 2618/1 КО Коњско (дел од туристички комплекс “Св.
Стефан) Општина Охрид 2011-2021, број 07-5169/3 од 28.11.2012 година, донесена
од Советот на Општина Охрид, објавена во “Службен гласник на Општина Охрид”,
број 12/2012 од 30.11.2012 година.
Реферат У.бр.6/2013

Leave a Reply