Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.05.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.05.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 38 став 2, член 88 став 5, член 92 став 2, поднасловот
“Подзаконски прописи“ член 119, поднасловот “Подзаконски прописи“ и член 137
од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република ”број
40/08, 158/10, 17/11, 51/11 и 74/12).
Реферат У.бр.135/2012

2. Член 3 став 1 точки 1 и 2 во деловите: „наука“ од Законот за јавните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010, 36/2011,
6/2012 и 24/2012).
Реферат У.бр.195/2012

3. Одлука за определување и промена на имиња на улици, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Град Скопје, број 07-2555/1
донесена од Советот на Град Скопје на шеесет и шестата седница,
одржана на 14 јуни 2012 година.
Реферат У.бр.97/2012

4. Член 4 од Одлуката за организирање на Јавното претпријатие ГАМА во
Акционерско друштво ГАМА АД – Скопје бр.19-2247/1, донесена од
Владата на Република Македонија на 14 јуни 2006 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.77/2006).
Реферат У.бр.170/2012

5. Правилник за формата и содржината, вредноста, начинот на издавање,
подигање, повлекување од употреба, како и формата и содржината на
евиденцијата на употребените адвокатски маркички (”Службен весник на
Република Македонија” број 153/2012) во целина, и посебно член 3 став
1, член 4, член 5 и член 7.
Реферат У.бр.18/2013

6. Одлуката донесена од Собранието на доверители на Приватната
здравствена установа Градска аптека Скопје-Скопје, на рочиштето одржано на
01.07.2011 година по предметот I. СТ. 427/10 кој се води во Основен суд Скопје
2 Скопје.
Реферат У.бр.36/2013

Leave a Reply