Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 20.03.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 20.03.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 176 став 4 точки 4 и 6 и став 5 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.16/2011).
Реферат У.бр.71/2011

2. Член 71 став 3, став 8 во делот:„освен по наставните предмети со кои
учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не
може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците“
и став 9, член 92 ставовите 8 и 12 и член 97 ставовите 7, 8 и 11 од Законот
за основното обра­зование (”Службен весник на Република Македонија” бр.
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012 и 100/2012).
Реферат У.бр.163/2012

3. Член 45-б од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/ 2006, 86/2008
6/2010).
Реферат У.бр.1/2013

4. Член 7 ставовите 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на
Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2012)
Реферат У.бр.2/2013

5. – Член 3, во делот: „31-е“ во третиот ред од Законот за изменување и
дополнување на Законот за заштита на потрошувачите („Служ­бен весник на
Република Македонија“ бр.24/2011)
– Член 31-љ од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011).
Реферат У.бр.8/2013

6. Правилник за видот и содржината на податоците кои операторите на
јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуника­циски услуги се
должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените
и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2011), донесен од директорот на
Агенцијата за електронски комуникации на ден 18 март 2011 год.
Реферат У.бр.108/2011

7. Член 96 од Колективниот договор за средно образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.24/2009, 84/2009, 28/2010 и 39/2010).
Реферат У.бр.7/2012

Leave a Reply