Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.03.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.03.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 3 точки 1 и 2 во деловите: „наука“ од Законот за јавните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/ 2010, 36/2011,
6/2012 и 24/2012).
Реферат У.бр.42/2012

2. Член 438 став 1 и 2 од Законот за парничната постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 100/2008, 83/2009, 116/2010 и
7/2011 – пречистен текст).
Реферат У.бр.91/2012

3. Член 161-б став 1 алинеите 9, 10, 14 и 16 од Законот за високото
образование (“Службен весник на Република Македонија” број 35/
2008,103/2008,26/2009,83/2009, 99/2009, 15/2010, 17/2011, 51/ 2011, 123/2012,
15/2013 и 24/2013).
Реферат У.бр.183/2012

Leave a Reply