Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.10.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.10.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 198 став 1 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/ 2010, 23/2011,
47/2011, 148/2011, 55/2012 и 77/2012).
Реферат У.бр.109/2010

2. Член 195 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/ 2010, 23/2011,
47/2011, 148/2011, 55/2012 и 77/2012).
Реферат У.бр.178/2010

3. Член 22 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2008).
Реферат У.бр.6/2011

4. Член 7-б од Законот за управните спорови („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2006, 150/2010)
Реферат У.бр.125/2011

5. Член 166 став 2 од Закон за стечај („Службен весник на Република
Македонија“ бр.34/2006, 126/2006, 84/2007 и 47/2011).
Реферат У.бр.149/2011

6. Член 12 став 2 во делот: „на барање на полицискиот службеник кој врши
гранични проверки да му даде известување за сите околности во врска со
исполнување на условите за преминување на државната граница и член 69 став 2 во
делот: „кое нема да даде известување за сите околности во врска со исполнување
на условите за преминување на државната граница“ од Законот за гранична
контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010).
Реферат У.бр.15/2011

7. – Член 86 став 3, член 98 ставовите 3 и 5, член 101 ставовите 1 и 2 и
член 418 став 5 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република
Македонија“број 79/2005, 110/2008, 83/2009 и 116/2010)
– Член 16-а до член 16-ж од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10,
83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011)
Реферат У.бр.197/2011

8. Член 244-а став 6 од Кривичниот Законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005,
60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/ 2011, 135/2011 и
185/2011)
Реферат У.бр.65/2012

9. Член 371 од Законот за парнична постапка во делот „освен одредбите за
одговор на жалба“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005,
110/2008, 83/2009 и 116/2010).
Реферат У.бр.92/2012

10. Член 10 точка 8 од Законот за здравствено осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/ 2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/ 2012).
Реферат У.бр.116/2012

11. Член 3, 6, 7 и 8 од Правилникот за распоредување, класификација и
разместување на осудените лица во казнено-поправните установи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.173/2011) донесен од
министерот за правда.
Реферат У.бр.26/2012

12. „Одлука на Владата за оттуѓување на градежното земјиште од касарната
„Илинден“ во Скопје“
Реферат У.бр.122/2012

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.88/2012

Leave a Reply