Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.10.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.10.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 7 став 2, во делот: „лотариските и електронските“, член 7 став
4, во делот: „останатите“, член 41 став 2, член 54 став 1, член 58 став 2,
чллен 74 став 2, член 87 став 2, член 98 став 3, член 101 став 4 и член 103
став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на
Република Македонија“ бр.24/2011 , 51/2011,148/2011 и 74/2012).
(Реферат У.бр.87/2011)

2. Член 2 точка 16, член 40 став 4, член 49 став 1 алинеја 18 и
ставовите 2,3 и 4, член 50 став 1 алинеи 1,32,36,41 и 45 и став 2, член 50-а
став 2 и член 51 од Законот за спречување на перење на пари и други приноси од
казниви дела и финансирање на тероризам („Службен весник на Република
Македонија“ бр.4/2008, 57/ 2010, 35/2011 и 44/2012).
(Реферат У.бр.185/2011)

3. Член 28-a став 3 во делот: „со исклучок на државата“ од Кривичниот
законик (”Службен весник на Република Македонија” бр.37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009 и 51/11
и 185/2011).
(Реферат У.бр.73/2012)

4. Член 84 став 1 точки 3 и 8 од Законот за здравственото осигурување
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/ 2000, 96/2000,
34/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/ 2010, 53/2011 и 26/2012).
(Реферат У.бр.81/2012)

5. Член 8 од Измените и дополнувањата на Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија бр.11/2012).
(Реферат У.бр.85/2012)

6. Автентичното толкување на член 9 точка 3 од Законот за
денационализација, бр. 07-508/1 од 27 јануари 2009 година (”Службен весник на
Република Македонија” број 14/2009).
(Реферат У.бр.87/2012)

7. Член 260 во делот:„не“ од Законот за семејство (”Службен весник на
Република Македонија” број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010,
156/2010, 39/2012 и 44/2012).
(Реферат У.бр.93/2012)

8. Член 2 став 1, член 3 став 1, член 4 став 1, член 5 став 1, член 6
став 1, член 7 став 1, член 8 став 4 точки 1 и 2 и член 9 ставови 1 и 2, сите
од Правилникот за формата и содржината на регистарските таблици и на пробните
таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање, број 12.1-60305/1
од 3 август 2011 година, донесен од министерот за внатрешни работи (“Службен
весник на Република Македонија” број 107/2011).
(Реферат У.бр.224/2011)

9. Одлука за објавување на известување за датумот од кој почнува да тече
рокот за поднесување на заверена писмена изјава, бр.02-2192/3, донесена од
Комисијата за верификација на фактите на 10 ноември 2011 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.164/2011);
(Реферат У.бр.233/2011)

10. Член 94 од Куќниот ред на КПУ Идризово, број 01-810/2 од 30. 01.
2012 година, донесен од директорот на КПУ Идризово во согласност со директорот
на Управата за извршување на санкциите.
(Реферат У.бр.64/2012)

11. Член 34 од Правилникот за условите за снабдување со топлинска
енергија донесен од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2009 година со Број 01-2837/1.
(Реферат У.бр.106/2012)

ΙΙ. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.140/2012

Leave a Reply