Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.05.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.05.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Член 372 став 2 од Законот за парничната постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 79/2005, 110/2008, 83/2009 и 116/2010) и
– Член 117 од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 16/2010,
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011 и 11/2012)
(Реферат У.бр.59/2011)

2. Член 128 став 6 од Законот за основното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010 и 18/2011).
(Реферат У.бр.50/2012)

3. Член 8 во делот: „13. доплатен билет за пречекорување на дозволеното
време на паркирање-1.300 денари“ од Ценовникот за услуги кои ги извршува ЈП
Градски паркинг Скопје бр.02-211/4 од 25 февруари 2011 година
(Реферат У.бр.12/2012)

4. Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за дел од У.Е.„11-
ти Ноември“ Урбан блок 65-з и дел од 65-в, Плански опфат меѓу ул.„11-ти
Ноември“, ул. „Васил Главинов“ ул. „Босанска“ и ул. „Дренек“-општина Куманово,
донесена од Советот на општина Куманово, број 07-1019/13 од 9 февруари 2012
година (“Службен гласник на општина Куманово’’ број 2/2012).
(Реферат У.бр.43/2012)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.49/2012

Leave a Reply