Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.05.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.05.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. -Упатство за постапување на избраните лекари (општа медицина,
гинекологија и стоматологија) во врска со обврската за пропишува­ње на лекови
на печатен рецепт на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
– Упатство (Известување) на ПЗУ Аптеки кои имаат договор со ФЗОМ за постапување
со печатениот рецептен образец
-Упатство за контролори на ФЗОМ за рецептите кои се доставуваат од страна на
аптеките по 01.07.2011 година или со започнување на примена на печатениот
образец, донесени од Фондот за здравствено осигурување,на 23 јуни 2011 година.
(Реферат У.бр.166/2011)

2. Статут на Здружение на пензионери – Неготино, донесен од Собранието
на здружението на пензионерите во Неготино на седница од 17 декември 2010
година.
(Реферат У.бр.52/2012)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.3/2012

Leave a Reply