Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.04.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.04.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Закон за дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања
(Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2011).
(Реферат У.бр.5/2012)

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за донесување на Деталниот
урбанистички план за нас. Лисиче-бараки Урбан блок 2, број 07-8/2 од 31 јануари
2005 година, донесена од Советот на Општина Кисела Вода, објавена во “Службен
гласник на Град Скопје” број 2 од 3 март 2005 година.
(Реферат У.бр.189/2011)

3. Одлука за усвојување на утврдена и изработена локална урбанистичка
планска документација, бр.07-428/17 од 28 јули 2010 година, донесена од Советот
на општина Центар Жупа („Службен гласник на општина Центар Жупа“ бр.16/2010 од
29 јули 2010 година).
(Реферат У.бр.235/2011)

Leave a Reply