Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 19.10.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 19.10.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 183 став 3 во делот: „одлуката на арбитражата е конечна и
заолжителна за двете страни“ и став 4 од Законот за работните односи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.62/2005, 106/ 2008, 161/2008, 114/2009,
130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010 и 47/ 2011).
(Реферат У.бр.148/2011)

2. Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006,
137/2006, 26/2007 и 115/2007- пречистен текст), донесен од Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
(Реферат У.бр.123/2011)

Leave a Reply