Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.09.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.09.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 3 став 1 во делот “и 9) други приходи” и став 2 во делот “или во
некој друг вид и член 55-а ставови 1 и 2 и став 3 во делот ” и учество во
капиталот без надоместок “ на Законот за персоналниот данок на доход („Службен
весник на Република Македонија“ бр.120/2005).
(Реферат У.бр.76/2010)

2. Член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/2011).
(Реферат У.бр.74/2011)

3. Член 33 став 1 од Законот за измена и дополнување на Законот за
катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија бр.158/2010).
(Реферат У.бр.90/2011)

4. Член 1 став 1 и став 2 во деловите: „освен ако со друг закон поинаку
не е определено“, и член 10 став 1 во делот: „или со друг“,од Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2005, 50/2006,
129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010, 83/2010, 88/2010 и 171/2010).(Реферат У.бр.
92/2011)

5. Член 7 став 1 во делот: „освен ако во согласност со закон, за одделни
одредби кои се однесуваат на даночната обврска е пропишано да имаат повратно
дејство“ и член 178-в ставовите 8 и 9 од Законот за даночна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009,
133/2009, 145/2010, 171/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.112/2011)

6. Член 5 став 1 точка 5 делот: “освен припадник на монаштво и
сестринство“ од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 50/2010,
156/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.114/2011)

7. -членови 4, 5 и 6 од Правилникот за начинот на вршење надзор над
работата на Комората на извршители на Република Македонија и извршителита
(“Службен весник на Република Македонија” број 137/2010), број 01-3412/5 од 7
октомври 2010 година, донесен од министерот за правда.
(Реферат У.бр.200/2010)

8. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ
„Х.Т. Карпош“, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис
Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, бр. 07-9331/19
од 21 септември 2010 година, донесена од Советот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 16/2010)
(Реферат У.бр.83/2011)

Leave a Reply