Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.06.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.06.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Насловот:„VII. Ограничување по напуштање на должноста“ и член 17,
– насловот:„IX-а. Изјава за интереси“ и членовите 20-а, 20-б, 20-в, 20-г и
20-д, и
– насловот:„XIII-a. Прекршочни одредби“ и членовите 31-а и 31-б од Законот
за спречување судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/2007 и 114/2009).
(Реферат У.бр.11/2010)

2. Член 4 став 3, член 5 став, член 8 став 2, член 12, член 13, член 24
став 1 и став 2, член 25 ставовите 2, 3 и 4, член 27 и член 29 од Одлуката за
јавни паркиралишта од значење за Општина Центар – Скопје, бр. 07-4202/12 од
20.12.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Центар („Службен
гласник на Општина Центар бр. 19/10).
(Реферат У.бр.30/2011)

3. – Член 69 став 1 во делот: „утврдува критериуми за склучување на
договори со здравствените установи за купување на основните здравствени услуги
од овој закон“ и алинеја 8, и
– Член 70 став 4 во деловите: „и условите“ и „и договорна казна“, од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.49/2011)

4. – Член 161 став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2011 и 51/2011)
(Реферат У.бр.57/2011)

5. Член 210 од Законот за пензиското и инвалидско осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994-исправка, 15/1995, 71/1996,
32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008м 161/2008, 81/2009, 154/2009, 83/2010,
156/2010, 24/2001 и 51/2011).
(Реферат У.бр.70/2011)

Leave a Reply