Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.11.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.11.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Членовите 138 и 140 од Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр.130/2009).
(Реферат со предлог за одлучување по одржана
подготвителна седница У.бр.262/2009)

2. Член 21 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир (“Службен
весник на Република Македонија” број 66/2007).
(Реферат У.бр.23/2010)

3. Член 146 став 2 и став 3 од Законот за парничната постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/2005, 110/2008 и 83/2009)
(Реферат У.бр.67/2010)

4. Член 220 ставовите 1 и 2 и член 221 од Законот за служба во Армијата на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010).
(Реферат У.бр.80/2010)

5. – Член 9 точки љ) и х) од Законот за електронски комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005) и
– Правилник за видот и содржината на податоците кои операторите на јавните
комуникациски мрежи и/или давателите на јавните комуникациски услуги се должни
да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и
тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги („Службен
весник на Република Македонија“ број 1/2006).
(Реферат У.бр.145/2010)

6. Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/ 2005) во целина и
посебно членот 3 од истиот закон.
(Реферат У.бр.153/2010)

7. Член 6 став 2, член 35 став 2 и член 36 став 2 од Законот за
државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000,
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/ 2003, 40/2003, 85/2003,
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009,
35/2010).
(Реферат У.бр.154/2010)

8. Одлука на Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие “Скопска
Црна Гора” с.Мирковци, Општина Чучер-Сандево бр,02-26/2 од 07.03.2007 година.
(Реферат У.бр.286/2009)

Leave a Reply