Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.11.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.11.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 12 став 5 и член 18 став 2 од Законот за учебници за основно и
средно образование (“Службен весник на Република Македонија” број 98/2008,
99/2009 и 83/2010).
(Реферат У.бр.265/2009)

2. Член 11 став 1 и член 37 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008).
(Реферат У.бр.89/2010)

3. Член 186 став 1 во делот: „ако се основани и дејноста ја вршат во
согласност со закон“, и став 2 во делот: „ако тоа е во согласност со закон и
колективен договор“ и член 196 од Законот за работните односи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
16/2010-пречистен текст, 50/2010 и 52/2010).
(Реферат У.бр.97/2010)

4. Член 1 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
политички партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2007).
(Реферат У.бр.100/2010)

5. Член 40 став 4 во делот „и акти на Министерството за одбрана“ и член
206 став 2 од Законот за Служба во Армијата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.36/ 2010).
(Реферат У.бр.101/2010)

6. Член 164 став 2, член 164 став 3 во деловите: “овите“ и „2“, член 164
став 4 и член 166 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на
Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
50/2010, 52/2010 и 124/2010)
(Реферат У.бр.108/2010)

7. Член 33 ставови 1, 2 и 6 од Закон за јавното здравје („Службен весник
на Република Македонија“ бр.22/2010).
(Реферат У.бр.126/2010)

8. – Член 4 став 1 точка 4 од Правилникот за начинот и постапката за
финансирање и усовршување на научно – истражувачки кадри („Службен весник на
Република Македонија“бр.82/2009), и
– Конкурс за доделување стипендии за студии од втор циклус во земјата за
академската 2009/2010 година од ден 15 февруари 2010 година, објавен на
интернет страната на Министерството за образование и наука на Република
Македонија.
(Реферат У.бр.138/2010)

Leave a Reply