Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.06.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.06.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 49 став 2 во делот “според прописите за извршната односно
парничната постапка” од Законот за здравствено
осигурување
(“Службен весник на Република Македонија” број 25/2000, 96/2000, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/ 2008, 6/2009, 67/2009
и 50/2010).
(Реферат У.бр.243/2009)

2. Член 3 став 1 во делот: „и посебните закони“, член 12 став 3 во
делот: „и друг“, член 21 став 1 во делот: „и друг“, член 56 став 1 во делот:
„правосилно“, член 59 став 5 во делот: „односно со посеб­ните закони“ и став 9
во делот: „правосилноста“, член 64 став 1 во делот: „правосилноста“, член 66
став 1 во делот: „правосилно“, член 68 став 2 точки 1, 2 и 3 во деловите:
„правосилно“, член 86 точка 12, член 92 став 3, член 97 став 6 во делот:
„правосилно“ и член 110 во делот: „се донесува по претходно прибавена
согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на уредување на просторот и истиот“, од Законот за градење („Службен
весник на Република Македонија“ бр.130/2009).
(Реферат У.бр.268/2009)

3. Член 25 став 1 алинеја 5, член 32 став 2 алинеја 4 во делот; „или му
е изречена казна забрана за вршење на должност во траење подолго од шест
месеци“, член 129 став 1 алинеја 4 и член 137 став 1 алинеја 4 од Законот за
радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005,
19/2007 и 103/2008, 6/2010).
(Реферат У.бр.281/2009)

4. Член 28 став 1 алинеја 4 и член 32 став 12 од Законот за Државниот
инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр.
20/2009).
(Реферат У.бр.10/2010)

5. Член 29 став 2, член 122 став 2 и член 126 точки 1 и 2 од Законот за
домување (“Службен весник на Република Македонија” бр.99/ 2009 и 57/2010).
(Реферат У.бр.14/2010)

6. Член 31-а став 1 алинеја 6 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2006, 86/2008 и 6/2010)
(Реферат У.бр.19/2010)

7. Член 2 став 6 точка г) во делот: „вонредни околности“, член 7 став 2 во
делот: под услов таквиот надомест да не поттикнува загрозување на брзбедност на
сообраќајот и патиштата“, член 14 став 1, член 37 став 2, член 45 став 3, член
46 став 3, член 48 став 3, од Законот за работното време, задолжителните одмори
на мобилни­те работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување
во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2009).
(Реферат У.бр.29/2010)

8. Член 79 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/2005 и 110/2008).
(Реферат У.бр.49/2010)

9. Член 96 став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на
Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/ 2009, 130/2009,
149/2009, 16/2010-пречистен текст и 50/2010).
(Реферат У.бр.50/2010)

10. – Член 146 ставови 2 и 3 и член 429-а од Законот за парничната постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008 и 83/2009) и
– член 27 ставови 2 и 3 и член 29 од Законот за судски такси („Службен весник
на Република Македонија„ бр.114/2009).
(Реферат У.бр.57/2010)

11. Член 129-а, член 129-б и член 129-г став 1 алинеја 1 од Законот за
внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2009 и
35/2010).
(Реферат У.бр.58/2010)

12. Член 23 став 3, член 188 став 3 во делот „и висината“, член 189,
член 192 став 3, член 194 став 2 во делот: „и продолжување на правниот договор
за работа“, член 194 став 3, член 199 став 5, член 200 став 3, член 212 став 3
во делот; „трошоци“, од Законот за служба во Армијата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија„ број 36/2010).
(Реферат У.бр.60/2010)

13. Поднасловот: „14.Синдикално организирање“ и членот 49 од Законот за
одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр.42/2001, 5/2003, 58/2006 и
110/2008).
(Реферат У.бр.95/2010)

14. Член 16 од Одлуката за утврдување на потребата за поставување на
урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема, број 07-84/2 од 9 март 2010 година („Службен
гласник на општина Аеродром“ бр.6/ 2010) и Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утв­рдување на потреба за поставување на урбана опрема и за усло­
вите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставу­вање на урбана
опрема, број 07-94/4 од 16 март 2010 годи­на („Службен гласник на општина
Аеродром“ бр.7/2010), донесени од Советот на општина Аеродром.
(Реферат У.бр.79/2010)

Leave a Reply