Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.06.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.06.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 72 став 1 точките 1 и 4 и ставовите 2 и 3, и член 73 став 1
точките 1 и 4 и ставовите 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/ 1993, 3/1994, 14/1995, 71/
2996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/ 2008, 161/2008 и 81/2009).
(Дополнителен реферат У.бр.83/2009)

2. Член 4 став 2 во делот: ”и другите прописи, освен ако тоа со закон
или друг пропис поинаку не е уредено”, член 27, член 28 и член 29 од Законот за
правната положба на црква, верска заедница и религиозна група (“Службен весник
на Република Македонија” број 113/2007).
(Реферат У.бр.104/2009)

3. Член 24 став 1 и член 32 став 1 во делот: „под услови и начин
утврдени од страна на Министерството за образование и наука“ од Законот за
посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна
одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на
нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2009);
(Реферат У.бр.167/2009)

4. Член 200-н став 2 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на
Република Македонија” број 38/1991, 46/1991, 55/1995, 10/2004, 84/2005,
111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009).
(Реферат У.бр.193/2009)

5. – Член 24 став 1 во делот: „висината на“ од Законот за приватизација
и закуп на градежното земјиште во државна сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 4/2005, 13/2007 и 165/2008);
– Насловот и во член 1 во делот „висината“, член 2 став 1 и член 2 став 2 во
делот: „висината на“ од Уредбата за висината на надомест за приватизација на
градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на
надоместот за приватизација на градежното земјиште („Службен весник на
Република Маке­донија“ бр. 87/2007);
– Член 1 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за висината на
надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и
постапката за наплата на надомес­тот за приватизација на градежното земјиште
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2008) и
– Членовите 1, 3 и 4 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
висината на надомест за приватизација на градежното земјиште што се
приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на
градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2009)
(Реферат У.бр.245/2009)

6. Член 98 став 11 во делот: „и трошковник“, став 12 во делот: „која
треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот и сложеноста на
прекршоците“ и став 13 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007,
147/2008-исправка и 161/2009).
(Реферат У.бр.254/2009)

7. Член 160 точка 13 во делот „и другите општи акти“, член 163 став 2,
член 164 став 3, член 165 став 1 точка 3 во делот „во согласност со Владата“ и
точка 11 во делот„или другите општи акти“, и член 169 став 3 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр.80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000,5/2001,
50/2001, 85/ 2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/
2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009).
(Реферат У.бр.266/2009)

8. Член 95 точка 1 од Законот за воздухопловство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010)
(Реферат У.бр.18/2010)

9. Член 240 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2007, 86/2008, 98/2008 и
64/2009).
(Реферат У.бр.36/2010)

10. – Член 55 став 8 од Законот за Судскиот совет на Република Македо­
нија (“Службен весник на Република Македонија” бр.60/ 2006),
– Правилник за постапката на дисциплинска одговорност на суди­ите („Службен
весник на Република Македонија“ бр.15/2007 и 142/ 2009).
– Правилник за постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење
на судиската функција („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2007 и
142/2009)
(Реферат У.бр.56/2010)

11. – Одлука бр.07-1252/4 од 8 октомври 2009 година, за укинување на
Спогодбата за утврдување на заедничко организирање на извршу-вање на линиски
превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане („Службен
гласник на општина Старо Нагоричане“ бр.15/2009) и
– Одлука бр.07-1411/8 од 20 ноември 2009 година за измена на Одлуката за
укинување на Спогодбата за утврдување на заедничко организирање на извршување
на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане
(„Службен гласник на општина Старо Нагоричане“ бр.17/2009), двете донесе­ни од
Советот на општина Старо Нароричане.
(Реферат У.бр.3/2010)

12. – Член 2 став 1 точка 11 од Правилникот за начинот за остварување на
правото на постојана парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2009), и
– член 2 став 1 точка 11 од Правилникот за начинот на остварува­ње и користење
на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија“
бр.146/2009).
(Реферат У.бр.28/2010)

13. -Одлука за утврдување Грб на Општина Кочани број 07-250/1 од
29.01.2010 година и
– Одлука за утврдување Знаме на Општина Кочани, број 07-251/1 од 29.01.2010
година, донесени од страна на Советот на Општина Кочани, објавени во Службен
гласник на Општина Кочани број 1 од 2 февруари 2010 година.
(Реферат У.бр.99/2010)

Leave a Reply