Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.04.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.04.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 36 став 3 и член 37 ставови 3 и 5 од Законот за бесплатна правна
помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/ 2009).
(Реферат У.бр.21/2010)

2. – Основен договор меѓу Република Македонија и НАТО за дејствување на
НАТО мисии во Македонија од 24 декември 1998 година.
– Договорот за НАТО штаб со седиште во Скопје од 11 мај 1999 година.
(Реферат У.бр.77/2009)

3. Одлука за донесување на измена и дополнување на Генералниот
урбанистички план за с. Мислешево-Струга бр.07-154/12, донесена од Советот на
општина Струга на 9 февруари 2005 година.
(Реферат У.бр.244/2009)

Leave a Reply