Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.04.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.04.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 65 став 5, во делот: „и писмена изјава заверена кај нотар во
согласност со закон дека не соработувал со органите на државната безбедност“ од
Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006,
136/2008, 155/2008-исправка и 163/2008-исправка).
(Реферат У.бр.18/2009)

2. Член 48 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008).
(Реферат У.бр.213/2009)

3. Член 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/2005).
(Реферат У.бр.216/2009)

4. Одлука за основање на водостопанство “Струмичко Поле” Струмица,
донесена од Владата на Република Македонија, број 19-1688/1 од 15 април 2008
година, објавена во “Службен весник на Република Македонија” број 54/2008.
(Реферат У.бр.221/2009)

5. Одлука за донесување на Урбанистички план за с. Сопиште -локалитет
“Сончев град”, Општина Сопиште, број 07-444/1 од 21.02.2007 година, донесена од
Советот на Општина Сопиште на седница одржана на 20 февруари 2007 година,
објавена во Службен гласник на Општина Сопиште број 3/2007.
(Реферат У.бр.258/2009)

Leave a Reply