Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 13-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.04.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 13-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.04.2010

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 2 точки 14, 15, 18, 19, 20 и 21; Член 43 став 2 во делот: „и
лични“…, Член 44 во делот: „и личните“ ….; Член 45 став 1 алинеи 1, 3 и 4;
Член 46 став 1 точка 2; и Член 47 во делот: „и личните“…., од Законот за
евиденции во областа на здравството („Службен весник на Република Македонија“
бр.20/2009).
(Реферат У.бр.166/2009)

2. Членовите 81 и 82 од Законот за парничната постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008 и 83/20009).
(Реферат У.бр.229/2009)

3. – член 11 став 5 од Законот за оружјето („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), и
– Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски
преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за
поседување и носење на оружје, донесено од министерот за здравство, а во
согласност со министерот за внатрешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.83/2007).
(Реферат У.бр.277/2009)

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Х.Т.
Карпош“, Урбан блок 64, плански опфат помеѓу Бул. „Трета МУБ“, „Гоце Делчев“,
„Трст“ и „Вардарска“ – општина Куманово („Службен гласник на општина Куманово“
бр. 34/2007), донесена од Советот на општина Куманово.
(Реферат У.бр.220/2009)

5. Член 2 од Одлуката за комунален ред во Градот Скопје објавена во
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.6/98, 16/2001 и 11/2002 година – пречистен
текст).
(Реферат У.бр.249/2009)

6. 1. Правилник за систематизација на работните на општинската
администрација на општината Делчево бр.08-669/1 од 21 октомври 2009 година,
донесен од градоначалникот на општината Делчево
2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на
работните места на општинската администрација на општината Делчево бр.08-867/1
од 10 декември 2009 годи­на, донесен од градоначалникот на општината Делчево и
3. Одлука за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на
општинската администрација на општина Делчево бр. 07-457/1 од 14 јули 2009
година, донесена од Советот на опш­тината Делчево.
(Реферат У.бр.20/2010)

7. Член 36 од Статутот на АД „Интермаркет“ Тетово, донесен на 14
декември 2008 година од Собранието на Акционери на Акционерското друштво
(Реферат У.бр.35/2010)

ΙΙ. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.16/2010,

Leave a Reply