Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.02.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.02.2010

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 9 точка 2 од Законот за народниот правобранител („Службен весник
на Република Македонија“ бр.60/2003 и 114/2009).
(Реферат У.бр.66/2009)

2. Член 40 став 4 во делот „Податоците од посебните планови за
стопанисување со шумите може да се користи со надоместок кој ја пропишува
сопственикот, односно корисникот, став 5 во делот „и висината на надоместок за
нивно користење“,член 69 ставовите 13 и 14 во делот „и висината на надоместокот
за издадени испрат­ници“,член 97 став 6 и став 10 во делот „и доколку му е
изречена прекршочна санција забрана за вршење на дејност или професија“ и член
97 став 11 во делот „односно по истекот на прекршочна санкција забрана за
вршење на дејност или професија од Законот за шумите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.64/ 2009).
(Реферат У.бр.135/2009)

3. – Член 46 став 3 во делот: „под услови и на начин утврдени со закон“,
од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009) и
– Член 31 од Законот за изменувањето и дополнување на Законот за работните
односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2008).
(Реферат У.бр.176/2009)

4. Член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008).
(Реферат У.бр.209/2009)

5. Член 11 од Законот за стечај („Службен весник на Република
Македонија“ бр.34/2006, 126/2006 и 84/2007).
(Реферат У.бр.5/2010)

6. Одлука за донесување детален урбанистички план за урбана единица 8.
урбан блок 8.3 Општина Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 24.10.2008 година,
донесена од Советот на Општина Охрид („Службен гласник на Општина Охрид“ бр.
8/43).
(Дополнителен реферат У.бр.24/2009)

7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Населба
„Тафталиџе 1“ северен дел, општина Карпош-Скопје, бр.07-906/1 од 7 јуни 2005
година („Службен гласник на град Скопје“ бр.6/2005 од 20 јуни 2005 година),
донесена од Советот на општина Карпош.
(Реферат У.бр.139/2009)

ΙΙ. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.4/2010,

Leave a Reply