Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 41-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.12.2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 41-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.12.2009

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Член 68 став 2, во делот “критериумите” член 69 и член 69-а од
Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/2004 и 127/2006
– Називот на Уредбата во делот “критериумите”, член 1 во делот “критериумите” и
оспорената Глава 4 “Kритериуми за распределба на дозволи”, членовите 18 до 26
од Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволата
за меѓународен превоз на стоки (Службен весник на Република Македонија 107/ 2007
(Реферат У.бр.46/2009)

2. Член 26 став 1 алинеја 4 и член 28 став 1 алинеја 3 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/ 2006, 36/2007 и
106/2008).
(Реферат У.бр.117/2009)

3. Член 11 став 3 алинеја 4 и став 4 алинеја 2 од Законот за
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку
од 20% од населението во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.92/2008).
(Реферат У.бр.154/2009)

4. Член 10 во делот: „освен одредбите од членовите 2, 3 и 4 на овој
закон, кои ќе се применуваат од 1 септември 2007 година.“ од Законот за
изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.107/2007).
(Реферат У.бр.210/2009)

5. Закон за ратификација на Договорот за физичка демаркација на
границата меѓу Република Македонија и Република Косово („Службен весник на
Република Македонија“ бр.127/2009).
(Реферат У.бр.250/2009)

6. Членовите 51, 52 и 100 од Статутот на Универзитетот „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје
(Реферат У.бр.172/2009)

7. – Решение за одземање од владение градежно неизградено земјиште на
Игнатов Дуков Александар, а за изградба односно дооформување на градежна
неизградена парцела за изградба на индивидуална станбена зграда, бр.12-2721/1,
донесено од Собранието на општина Кавадарци на 26 февруарри 1990 година.
– Решение за доделување на градежно неизградено земјиште во општествена
сопственост по основ на конкурс на Душко Дуков бр.15-1694/2, донесено од
Одделението за имотно правни работи Кавадарци на 8 декември 1993 година.
– Договор за купопродажба на недвижен имот бр.02-2160/9 ,склучен на 6 април
1962 година помеѓу Димо Илов Липтов од Кавадарци како продавач на недвижен имот
и Народниот одбор на општина Кавадарци како купувач.
(Реферат У.бр.222/2009)

8. Годишни сметки за финансово работење на Македонска авторска агенција
ДОО Скопје, за 2004/05/06/07/08 год.
(Реферат У.бр.272/2009)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.253/2009,

Leave a Reply