Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.06. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.06. 2009

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 39 ставови 2 и 3 и член 56 став 1 во делот: „со исклучок на
главите 15 и 16 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република
Македонија“ бр.84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/ 2008).
(Реферат У.бр.235/2008)

2. Член 4 точка 30 и член 6 ставови 8 и 9 од Царинскиот закон („Службен
весник на Република Македонија“ бр.39/2005 и 4/2008).
(Реферат У.бр.1/2009)

3. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/2008) во
целина и посебно делот: „и превоз до и од работа“ од член 1 став 1 од Законот.
(Реферат У.бр.30/2009)

4. Член 14 став 1 алинеја 10 од Законот за јавна чистота („Службен
весник на Република Македонија“ бр.111/2008).
(Реферат У.бр.56/2009)

5. Член 203 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994, 14/ 1995,
71/1996, 32/1997, 49/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005,
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008 и 161/ 2008)
(Реферат У.бр.88/2009)

6. Законот за изменување на Законот за празниците на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/2007).
(Реферат У.бр.138/2009)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Брање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.115/2009,

Leave a Reply