Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.06. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.06. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2008) во целина
– Член 69 став 1 алинеја 1 во делот „вклучувајќи ја и електричната енергија
потребна за покривање на технички загуби при трансформација и пренос на
електричната енергија во количини одобрени од Регулаторната комисија за
енергетика; член 69 став 1 алинеја 2 во делот „во обем во кој што снабдувачот
со електрична енергија за тарифните потрошувачи на мало одлучил да не го
набавува на пазарот неземајќи ги предвид загубите на електрична енергија во
пренос­ниот и дистрибутивниот систем и“; член 69 став 1 алинеја 3 во делот
„потребна за покривање на техничките загуби во текот на трансфор­мацијата и
дистрибуцијата на електрична енергија во количини одоб-рени од Регулаторната
комисија за енергетика“; и член 79 став 1 алиеите 6 и 7 од Законот за
енергетика („Службен весник на Репуб­лика Македонија„ бр.63/2006, 36/2007 и
106/2008).
(Реферат У.бр.236/2008)

2. Член 6 став 3 во делот: „и кое поседува соодветна лиценца за
проектирање“ и ставови 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11; член 7; член 9 ставови 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12; член 10; член 11 став 2 во делот: „и доколку правното
лице поседува соодветна лиценца за надзор над градбата“, ставови 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 и 12; и член 42 од Законот за изменување и дополнување на Законот
за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2008).
(Реферат У.бр.239/2008)

3. – Член 14 став 1 точка 4, член 30 став 1 точка 4 и член 31 став 1
точка 4 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен
весник на Република Македонија” број 142/2008 и 64/2009);
– Член 410-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за парнична
постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 110/2008) и
– Одлуката за донесување на национална класификација на дејностите – НКД РЕВ.2,
донесена од Владата на Република Македонија на 18.11.2008 година, број
19-5509/1, во однос на М/К-Стручни, научни и технички дејности, група
69.1-Правни работи, КЛАСА-69.10 ПРАВНИ РАБОТИ (“Службен весник на Република
Македонија” број 147/08).
(Реферат У.бр.260/2008)

4. Членовите 38 став 3, 52 став 1, 47 став 1 и 49 став 2 од Законот за
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000,
34/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008 и 6/2009).
(Реферат У.бр.35/2009)

5. Член 4 став 1 точка 10 и член 14 став 1 точка 4 од Законот за
придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 142/2008).
(Реферат У.бр.41/2009)

6. Член 74 алинеја 3 од Законот за класифицирани информации („Службен
весник на Република Македонија“ бр.9/2004).
(Реферат У.бр.100/2009)

7. – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на судските
службеници за 2009 година број 19-847/1 од 17 февруари 2009 година (“Службен
весник на Република Македонија” број 22/09) и
– Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на припадниците на
судската полиција за 2009 година број 19-848/1 од 17 февруари 2009 година,
(“Службен весник на Република Македонија” број 22/09).
(Реферат У.бр.53/2009)

8. Одлуката за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за
централното градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг„, дел од БЛОК 1, БЛОК 6 и
БЛОК 7 – општина Центар, број 07-1768/4 од 9 јули 2008 година, донесена од
советот на општина Центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2008).
(Реферат У.бр.108/2009)

Leave a Reply