Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.06. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.06. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 14 став 7 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005 и
165/2008).
(Реферат У.бр.263/2008)

2. Член 1 став 2, во делот: „и друг“, член 3 алинеја 3, во делот: „и друг“,
член 4 став 2, во делот: „и друг“, член 15 став 2, во делот: „и друг“, член 17
став 4, во делот: „решение“, член 29 став 3, член 32 алинеја 12, во делот: „и
друг“ и член 47 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006 и 86/2008).
(Реферат У.бр.3/2009)

3. Член 7 став 1 точка 10 во делот “кој со таков статус се здобил според
критериумите, во соодветна постапка и со соодветен акт на министерот за
култура” и точка 11 во делот “кој со таков статус се здобил според
критериумите, во соодветна постапка и со соодветен акт на Агенцијата за млади и
спорт”; член 13 став 1 точка 2 и член 14 став 1 точка 4 од Законот за придонеси
од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 142/2008 и 64/2009);
(Реферат У.бр.6/2009)

4. Член 24-а став 1 од Законот за трговија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008 и 20/2009).
(Реферат У.бр.36/2009)

5. Член 11 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 155/2008 и 163/2008).
(Реферат У.бр.52/2009)

6. Член 73 став 2 алинеја 5 од Законот за судовите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008).
(Реферат У.бр.73/2009)

7. Одлука за компензација на надомест, бр.07-1919/1 од 27 февруари 2009 година,
донесена од Советот на општина Кисела Вода во Скопје.
(Реферат У.бр.75/2009)

Leave a Reply