Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.04. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.04. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 84 став 3 точка 13 од Законот за управување со отпадот („Службен
весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 108/2008 и
143/2008) и член 3 алинеја 6 од Правилникот за формата и содржината на барањето
за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за оператор на
депонија („Службен весник на Република Македонија„ бр.140/2007), донесени од
министерот за животна средина и просторно планирање.
(Реферат У.бр.171/2008)

2. Член 155-б став 2 алинеја 4 од Законот за заштита и спасување („Службен
весник на Република Македонија„ бр.36/2004, 49/2004, и 86/ 2008).
(Реферат У.бр.178/2008)

3. Член 5 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005, 13/2007 и
165/2008).
(Реферат У.бр.230/2008)

4. – Делот: „Башкими“ содржан во Уводот, насловот, членот 1, членот 7 став 1,
членот 10 и членот 140 од Статутот на Основното училиште „Башкими“-Гостивар
број 0101-33/1 од 6 февруари 2008 година,
– Решението за давање согласност на Статутот на Основното учи­лиште „Башкими“-
Гостивар бр.10-7/6-1 од 29 февруари 2008 година, донесено од министерот за
образование и наука и
– Заклучок за давање согласност бр.07-47/1 од 8 мај 2008 година на Советот на
општина Гостивар.
(Дополнителен реферат У.бр.125/2008)

Leave a Reply