Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.04. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.04. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 8 став 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/2002, 60/2006 и 106/2008).
(Реферат У.бр.208/2008)

2. Член 19 став 1 точките: а), г) и д) и став 3 во делот: „судот пред кој се
води постапката во случајот под точка а), а во точките г) и д) решението го
носи истражниот судија“ од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/2007 и 86/2008).
(Реферат У.бр.215/2008)

3. Член 178-б став 4 алинеја 4 од Законот за даночната постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.13/2006 и 88/2008).
(Реферат У.бр.219/2008)

4. Член 36 став 2 група III од Законот за државните службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/ 2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007,
161/2008 и 6/2009).
(Реферат У.бр.253/2008)

5. Член 9-а од Правилникот за обука и полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/2006,
28/2008 и 84/2008).
(Реферат У.бр.209/2008)

Leave a Reply