Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.03. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.03. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 10 став 3 од Законот за парничната постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/2005 и 110/2008).
(Реферат У.бр.194/2008)

2. Одлука за донесување на Детален урбанистички план „Стакларница“ Општина
Кисела Вода Скопје, бр. 07-5990/5 од 5 јуни 2008 година донесена од Советот на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 9/2008)
(Реферат У.бр.211/2008)

3. Член 42 ставовите 1, 4 и 7, член 45 ставовите 2 и 3, член 47 дел II став 1 и
член 51 (а во врска со член 48 став 1 алинеја 8 и член 50) од Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија) донесени од Управниот одбор на ЕВН
Електростопанство на Македонија Акци­онерско друштво на 7 јули 2008 година.
(Реферат У.бр.229/2008)

Leave a Reply