Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.02. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.02. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 345 став 1 и став 6 во делот: „ставовите 1 и“ од Законот за кривичната
постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/1997, 44/2002, 74/2004
и 83/2008).
(Реферат У.бр.63/2008)

2. Член 15 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 4 од Законот за гробишта и
погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“бр.86/2008).
(Реферат У.бр.170/2008)

3. Поднасловот „Трошоци за инспекциската постапка“ и член 26 од Законот за
шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.
88/2008).
(Реферат У.бр.176/2008)

4. Член 24-а став 3 и член 57-а ставовите 1, 2 и 3 од Законот за трговија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2004, 128/2006, 63/ 2007 и
88/2008).
(Реферат У.бр.179/2008)

5. Глава IV „Средства за одржување на јавната чистота“ и членовите 24, 25 и 40
став 6 од Законот за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“
бр.111/2008).
(Реферат У.бр.191/2008)

6. Член 26 од Законот за основното образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008).
(Реферат У.бр.202/2008)

7. Член 181 став 1, 2 и 3 од Законот за основното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр.103/2008).
(Реферат У.бр.212/2008)

8. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Месната заедница
„Христијан Тодоровски Карпош“ Урбан модул помеѓу Ул. Трета МУБ, Ул. „Христијан
Т. Карпош, Ул. Дојранска во Куманово бр.07-263/7 од 31 јануари 2005 година,
донесена од Советот на општина Куманово.
(Реферат У.бр.150/2008)

9. – Член 3 од предлог-договорот за користење на интернет дистрибутивен систем
од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица објавен на веб
страната на Централниот регистар на Република Македонија и
– Тарифа на Централниот регистар на Република Македонија, бр. 02-01/38 од
05.09.2007 година, во делот „за дејствијата кои не се наброени ќе се наплаќа
паушал од 505,00 денари“.
(Реферат У.бр.193/2008)

Leave a Reply