Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 39-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.12. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 39-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.12. 2008

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Глава VIII-„Нотари како повереници на Судот“ како и: член 126 став 1 во
делот: „односно нотар како повереник на судот“ и ставовите 2 и 3 од овој член,
член 127 и 128 од од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.9/2008).
(Доп.реферат У.бр.39/2008 и 48/2008)

2. Член 138 став 3 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/2007 и 86/2008).
(Реферат У.бр.175/2008)

3. Методологија за утврдување на пазарната вредност на нeдви­жниот мот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.50/ 2008), донесена од Владата на
Република Македонија.
(Реферат У.бр.128/2008)

Leave a Reply