Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 5.11. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 5.11. 2008

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 14 ставови 1 и 2, член 50 став 1, точка 6 и член 56 став 1 точка 4 од
Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија”бр. 16/2004,
128/2006, 63/2007 и 88/2007)
(Реферат У.бр.31/2008)

2. – член 81-в алинеја 6 од Законот за државните службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 112/ 2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006
и 36/2007),
– член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 58/2006 и 35/2008) и
– член 66 став 1 алинеја 4 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник
на Република Македонија“ бр.150/2007 и 111/2008)
(Реферат У.бр.124/2008)

3. Член 32 став 13, во делот „и критериумите“ од Законот за градење („Службен
весник на Република Македонија“ бр.51/ 2005 и 82/2008).
(Реферат У.бр.168/2008)

4. Член 14 став 3 точка 3 и член 18 став 2 точка 3 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007
и 87/2008).
(Реферат У.бр.177/2008)

5. Член 2 од Правилникот за условите, начинот и програмата за полагање стручен
испит за безбедност при работа бр.07-11536, донесен од министерот за труд и
социјална политика на 8 ноември 2007 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.138/2007).
(Реферат У.бр.13/2008)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Бaрање од Драган Стојановски од Битола за заштита на слободи и права
повредени со Решение УС.бр.43-1310/1 од 24 април 2008 година на Комисијата на
Владата на Република Македонија за решавање во втор степен по предметите од
пензиското и инвалидското осигурување и за наплата на придонес.
(Реферат У.бр.195/2008)

Leave a Reply