Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 1.10.. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 1.10.. 2008

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА
НА:

1. Член 141 став 1 во делот „односно стопански интересни заедници во согласност
со Законот за трговските друштва“ од Законот за авторското право и сродните
права („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/1996, 3/1998, 98/2002,
4/2005 и 131/2007).
(Реферат У.бр.68/2008)

2. Член 117 став 1 во делот: „или дека сторил кривично дело поврзано со
стекнувањето на дипломата“ и член 138 став 2 во делот: „и ако сторил кривично
дело во врска со вршењето високообразовна дејност“ од Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008).
(Реферат У.бр.80/2008)

3. Буџет на општина Кавадарци за 2008 година, бр.07-907/1, донесен од Советот
на општината на 31 март 2008 година („Службен гласник на општина Кавадарци“ бр.
51/2008)
(Реферат У.бр.105/2008)

4. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2008 година, бр.
07-1125/2 од 22.04.2008 година („Службен гласник на Општина Кавадарци“, бр. 51
од 22 април 2008 година)
(Реферат У.бр.106/2008)

5. Програма за изградба и реконструкција на објекти и учество во раздолжувањето
на извршените комунални услуги од ЈП „Комуналец“ Кавадарци и други задолжувања
за основните и средните училишта во општина Кавадарци, донесена од Совет на
општина Кавадарци бр.07-907/3 од 31 март 2008 година („Службен гласник на
општина Кавадарци“ бр.51/2008).
(Реферат по У.бр.107/2008)

6. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за град Кичево за
„Ложионица“ Урбан блок А – Кичево број 07-2704/5 од 20 јули 2007 година,
донесена од Советот на општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево“ бр.
9/2007).
(Реферат по У.бр.112/2008)

7. Правилникот за содржината и методологија за изработка на заштитно –
конзарваторските основи за културното наследство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.111/2005), доне­сен од министерот за култура.
(Реферат по У.бр.127/2008)

II. СУДИР НА НАДЛЕЖНОСТ:

1. Решавање судир на надлежност по предметот У.бр.143/2008,

Leave a Reply