Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 2.07. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 2.07. 2008

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА
НА:

1. Член 35 став 4 во делот „најмногу уште три пати„, членовите 183, 184, 259 и
259-а од Законот за служба во АРМ („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007).
(Реферат У.бр.251/2007)

2. Член 59 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и
инавалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
153/2007).
(Реферат У.бр.17/2008)

3. Поднасловот „Работа на судот во услови на штрајк“ и член 98 од Законот за
судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006 и 35/2008)
(Реферат У.бр.74/2008)

4. Член 5 став 1, член 5 став 3 во делот: „или кој го создал и во чија
сопственост или владение се наоѓа“, член 7 став 4 и член 35 став 8 во делот:
„критериумите, условите и“ од Законот за заштита на културното наследство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2004 и 115/2007).
(Реферат У.бр.75/2008)

5. Член 2 ставовите 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна
здравствена заштита, донесен од Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на 15 декември 2006 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.137/2006).
(Реферат У.бр.203/2007)

6. Одлука за утврдување повисок процент на усогласување на пензиите во
Република Македонија за 2008 година, донесена од Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2008).
(Реферат У.бр.33/2008)

7. – Насловот на Правилникот за наичинот и условите за остварување право на
паричен надоместок за помош и нега од друго лице во делот „и условите„;
– член 2, во делот: „и од услови„;
– Глава 4, насловот: „Услови за остварување на правото на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице„ и
– членовите 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 од Правилникот за начинот и
условите за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго
лице („Службен весник на Република Македонија„ бр.102/2006) донесен од
министерот за труд и социјална политика.
(Реферат У.бр.78/2008)

8. Одлуките бр. 07-307/1 од 11.02.2008 и бр.07-714/1 од 30.03.2008 година за
избор на судии на Основен суд Гостивар донесени од Судскиот Совет на Република
Македонија.
(Реферат У.бр.85/2008)

9. Член 28 и целината на Колективниот договор за здравствена дејност на
Република Македонија, склучен помеѓу Министерството за здравство и самостојниот
Синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија на
3 мај 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/ 2006).
(Реферат У.бр.86/2008)

10. Одлука за усвојување измена и дополнување на ДУП за дел од град Гостивар-
Урбан блок 8, бр.07-20/1 од 14 февруари 2008 година, донесена од Советот на
општина Гостивар (“Службен гласник на општина Гостивар” бр.2/2008).
(Реферат У.бр.101/2008)

II. ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Заштита на слободи и права по предметот У.бр.126/2008,

Leave a Reply