Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 9.04. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 9.04. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Членовите 8 став 4, 13 став 2 и 34 од Законот за прекршоците против јавниот
ред и мир („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2007).
(ЗАБЕЛЕШКА: Материјалот по овој предмет беше разгледуван на VIII-та седница на
Судот, одржана на 27 февруари 2008 година. Одлука беше донесена само за членот
13 став 2 од Законот, а за членовите 8 став 4 и 34 не беше донесена одлука.)
(Реферат У.бр.150/2007)

2. Член 1 ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за политички партии („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2007
и 8/2007).
(Реферат У.бр.190/2007)

3. Член 17 став 1 точка 6, член 140 став 3 и член 152 став 3 од Законот за
банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007)
(Реферат У.бр.229/2007)

4. Член 67 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997, 25/2000, 101/2000,
50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007).
(Реферат У.бр.247/2007)

5. – Основниот Закон за искористувањето на селскостопанското земјиште („Службен
лист на ФНРЈ„ бр.43/1959 и 53/1962 и „Службен лист на СФРЈ„ бр.
10/1965-пречистен текст, бр.25/1965 и 12/1967) и
– Членот 47 од Законот за измени и дополненија на Основниот Закон за
искористување на селскостопанско земјиште („Службен лист на СФРЈ“ бр.12/1967).
(Реферат У.бр.263/2007)

6. Член 5 став 2 во делот “како и две деловни простории во сопственост на
правното лице” од Законот за обезбедување лица и имот (“Службен весник на
Република Македонија” бр.80/1999 и 66/2007).
(Реферат У.бр.269/2007)

7. – Член 101 став 1 во делот „по претходна согласност на мнозинството
сопственици на становите, односно на деловните простории во зградата, односно
на влезот во зградата“ од Законот за сопственост и други стварни права
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2001),
– Член 83 став 3 алинеја 2 од Законот за градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 51/2005) и
– Член 50 став 1 во делот „По претходна согласност на сопствениците на сите
станови на зградата, односно на влезот на зградата“ од Законот за домување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/1998, 48/2000, 39/2003,
96/2004 и 120/2005).
(Реферат У.бр.8/2008)

8. Член 81-в алинеја 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005).
(Реферат У.бр.37/2008)

9. Член 114 од Законот за средното образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005 и 35/2006).
(Реферат У.бр.45/2008)

10. Одлука за усвојување на Деталниот урбанистички план за Урбан блок 54 во
Тетово бр.07-1673/6 донесена од Советот на општина Тетово на 24 ноември 2004
година (“Службен гласник на општина Тетово” бр.9/2004 од 26 ноември 2004 година)
(Реферат У.бр.217/2007)

11. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Урбан модул „Херој
Карпош“ – Крива Паланка, донесен од Советот на општината под бр.07-928/7 на 12
септември 2006 година.
(Реферат У.бр.267/2007)

12. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за урбана единица 12К-Дел
Кавадарци, бр.07-2484/2 од 31 август 2007 година (“Службен весник на општина
Кавадарци” бр.37/2007).
(Реферат У.бр.23/2008)

Leave a Reply