Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.02. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.02. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 4 став 3 и членот 6 став 3 од Законот за прекурзори (“Службен весник на
Република Македонија” бр.37/2004 и 40/ 2007).
(Реферат У.бр.181/2007)

2. Член 12 став 10 и член 13-в став 1 точка 4 од Законот за Државен пазарен
инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007 и 81/2007).
(Реферат У.бр.184/2007)

3. Член 1 во делот „на Република Македонија“ од Законот за заштита од бучава во
животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2007).
(Реферат У.бр.224/2007)

4. Член 7 став 1 во делот „освен, ако во согласност со закон, за одделни
одредби кои се однесуваат на даночна обврска е пропишано да имаат повратно
дејство“ од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.13/2006).
(Реферат У.бр.239/2007)

5. Член 36 став 1 точка 13 во делот „и народниот правобранител“ и член 50 став
1 точка 14 во делот „доколку поинаку не е определено со закон“ од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002).
(Реферат У.бр.243/2007)

6. 1. Член 4, точка А.1. Одделение за урбанизам и заштита на животната средина,
во табелата под ред.бр.3 – колоната „работно искуство“ од Правилникот за
систематизација на работните места на општинската администрација во општина
Штип, донесен на 13 февруари 2006 година под бр.040-431/1.
2. Постапката за вработувње според огласот бр.62/2007 на урбанистички инспектор
– советник во општина Штип.
(Реферат У.бр.260/2007)

7. Одлука бр.306-1-03 од 28 декември 2000 година, донесена од Управниот одбор
на Здружението за заштита на авторски музички права – ЗАМП
(Реферат У.бр.268/2007)

Leave a Reply