Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.01. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.01. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Поднасловот „Договори од мало значење“; член 9 и член 57 во делот „а ќе се
применува од 1 јануари 2005 година“, од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македо­нија“ бр.4/2005),
– Уредба за договори од мало значење, („Службен весник на Република Македонија“
бр.91/2005).
(Реферат У.бр.149/2007)

2. Одлука за зголемување на комунална такса за користење и одржување на јав но
осветлување, донесена од Комисија за јавно осветлување при Советот на локалната
самоуправа во Штип.
(Реферат У.бр.206/2007)

Leave a Reply