Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.01. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.01. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 7 став 2 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.63/2006 и 36/2007).
(Реферат У.бр.47/2007)

2. Член 5 став 2 и член 26 став 1 од Законот за градежните производи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.39/2006).
(Реферат У.бр.180/2007)

3. Заклучок за исплата на остатокот на долгот спрема Градежниот факултет-
Скопје и Градежниот институт „Македонија“ АД – Скопје, донесен од Советот на
општина Штип, под број 0701-1551/1 од 15 септември 2005 година.
(Реферат У.бр.135/2007)

Leave a Reply