Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.12. 2007

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.12. 2007

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА
НА:

1. – Член 157 од Законот за парничната постапка (“Службен весник на Република
Македонија“бр.79/2005) и
– Член 14 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.47/1997).
(Реферат У.бр.153/2007)

2. Член 122 став 3 во делот „Ако за доградбата, односно надградбата има повеќе
интересенти отколку што е предвидено да се изградат нови делови од зградата и
ако за тоа не се постигне согласност меѓу нив, по барање на секој од
заинтересираните одлучува судот водејќи сметка за принципот направичност“ од
Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/2001).
(Реферат У.бр.209/2007)

3. – Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.
61/2004 и 92/2007), и
– Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен
весник на Република Македонија“ бр.50/ 2005).
(Реферат У.бр.248/2007)

4. Членовите 22 став 6, 38 ставови 6 и 7 и членот 57 ставови 2 и 3 од Законот
за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/1997, 7/2000, 89/2004
и 54/2007).
(Реферат У.бр.259/2007)

5. Правилник за критериумите за склучување на договори и за начин на плаќање
на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-
консултативна стоматолошка здравствена заштита бр.02-1486/10 донесен од
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 9
февруари 2007 год. („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2007).
(Реферат У.бр.141/2007)

6. Член 3 став 2 алинеја 6, поднасловот 6 “Употреба на физичка сила, гумена
палка и огнено оружје”, член 15 и член 16 од Правилникот за правилата за вршење
на работите на шумската полиција (“Службен весник на Република Македонија” бр.
50/ 1998 и 10/2002).
(Реферат У.бр.186/2007)

7. Одлука за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок за патни и
дневни трошоци на членовите на Советот на општина Аеродром, број 07-5676/6 од 3
септември 2007 година, донесена од Советот на Општина Аеродром („Службен
гласник на Општина Аеродром“ бр. 30/2007 од 4 септември 2007 год.­).
(Реферат У.бр.194/2007)

8. Одлуката за утврдување надоместок за употреба на градежно земјиште–градска
рента, донесена од Советот на општина Гостивар под бр. 07-620/1 од 13.10.2003
година.
(Реферат У.бр.231/2007)

9. – Решението бр. 10-3089/292 од 04.01.2007 година, донесено од минстерот
за образование и наука;
– Решението бр.10-90/65 од 28.02.2007 година, донесено од минстерот за
образование и наука;
– Решението бр. 10-263/397 од 05.12.2005 година, донесено од минстерот за
образование и наука;
– Решението бр. 07-1292/1 од 20.06.2007 година, донесено од Советот на општина
Кочани;
– Решението бр.07-2072/1 од 17.11.2006 година, донесено од Советот на општина
Кочани;
– Одлуката бр. 0701-187/1 од 11.09.2007 година, донесено од ОУ “Раде Кратовче“
Кочани.
(Реферат У.бр.250/2007)

II. ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Заштита на слободи и права по предметот У.бр.77/2007,

Leave a Reply